ECDF mKlaster is a cooperative network associating companies and institutions dealing with mobile technologies, especially mobile app developers. Initially they had operated under the name of ECDF eKlaster; however, in the second half of 2013 the management decided to specialize in the area of mobile technologies and to call itself ECDF mKlaster. The Cluster supports both the local environment of mobile app developers and events held within this sphere. It cooperates with several dozen local entrepreneurs, including both mobile app developers and IT companies, actively seeking opportunities to gain a competitive advantage in the SME sector as a result of the transfer of technologies as well as the research and development work carried out by the ECDF mKlaster members. Its activities enabled the Cluster to gain the support of three influential research bodies: the Department of Information Technology at the Poznań University of Economics, the Faculty of Mathematics and Computer Science at Adam Mickiewicz University, and the Poznań University of Technology. As the Cluster believes in the potential of the Poznań student environment, it also intends to foster science and business collaboration in the area of educating representatives from the next generation of innovative enterprises. As a part of its activities it organizes, among other things, a series of events called NeedApp (www.needapp.pl). This sort of Cluster involvement is greatly appreciated and has enabled it to enter into cooperation with certain large organisations such as Skoda, the Poznań University of Economics, and Poznań City Hall. Another initiative is a series of events held by ECDF mKlaster, i.e. mKlaster Business Meeting, a series of meetings between Cluster members and the representatives of other sectors.
The Cluster has its own modern infrastructure which covers specialist equipment for cooperation purposes that enable all its members and others in the local environment to carry out research and development projects, minimize costs (through access to preferential conditions for the delivery of IT services), and develop new products. As a part of this infrastructure a modern focused research studio was developed with special equipment for studying the usability of mobile apps and mobile friendly websites, which is rich in research opportunities and translates into an increase in the competitive advantage of local enterprises in the realm of user experience (UX). The infrastructure also includes a modern server room as well as a fully equipped videoconference room to ensure top quality international multilateral business meetings.
ECDF mKlaster inspires and initiates developments in the local mobile environment and strives to gain an image for Wielkopolska and Poznań as a hub of modern mobile technologies and world-class solutions. In order to achieve this, we emphasize the cooperation of universities and businesses in research projects. The Cluster’s task is to tap into the potential of Poznań universities as well as the enterprises which are very often established by graduates from these universities.
 
 
 
The cluster of Construction Glass Processing Companies (Klaster Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego) brings together owners of small and medium-sized companies involved in the manufacture of flat glass units. The Cluster deals with shaping and processing of fl at glass (pre-stressed, ground and decorated). The main aim of cluster members is strengthening the cooperation between regional entrepreneurs from the sector, science institutions and business support institutions. The cluster operates towards increasing the level of quality and innovativeness of products offered by member companies, by internal audits and specialist consulting regarding implementation of R&D projects.
 
The Cluster of Construction Glass Processing Companies is willing to get in touch with international partners to exchange the knowledge and experience from the common fields, increase the distribution of products on international markets, as well as to join R&D projects with them. We are happy to have gotten in touch with a few international partners so far, as we can already see the adventages and are wiling to develop our cooperation.
 
 
 
 

The Wielkopolska FURNITURE DESIGN Cluster is a cluster initiative by representatives of the furniture sector.
The primary goal of the Cluster is to promote the production of furniture through the use of eco friendly lightweight boards. A supporting instrument for this initiative is the development of modern furniture design that follows current trends, is characterized by top quality and originality, and corresponds to regional cultural and scientific values. The indirect goal of the initiative is to reinforce SMEs in the Wielkopolska furniture sector and to nurture entrepreneurs’ interest in network cooperation. The Cluster also strives to promote an innovative and competitive product, to expand market share, and to increase the competitive advantage of its members.
The initiator of the activities undertaken, aimed at intensifying cooperation between furniture industry representatives, was the Wysogotowo - based company METALMEX Sp. J. The experience gained during meetings held by the Wielkopolska Furniture Cluster and the continuous search for innovative solutions to increase the competitive advantage of the company spurred METALMEX to establish cooperation with the Chamber of Commerce and Industry in Poznań. Soon the idea of network cooperation gained the interest of other companies in the furniture sector.
 
 
Wielkopolski Klaster MEBEL DESIGN to inicjatywa klastrowa przedsiębiorstw sektora meblarskiego.
Głównym celem Klastra jest rozpowszechnienie produkcji mebli z lekkiej i ekologicznej płyty komórkowej. Narzędziem wspierającym jest opracowanie specyficznego meblowego designu, odznaczającego się wysoką jakością oraz oryginalnością związaną z regionalnymi wartościami kulturalnymi i naukowymi. Celem pośrednim Inicjatywy jest wzmocnienie MŚP wielkopolskiego sektora meblowego i zainteresowanie przedsiębiorców współpracą sieciową. Klaster dąży też do wylansowania innowacyjnego i konkurencyjnego produktu, poszerzenia rynków zbytu i wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firm członkowskich.
Inicjatorem podjętych działań, mających na celu zintensyfikowanie współpracy między przedsiębiorstwami branży meblarskiej, była Firma METALMEX Sp. J. z siedzibą w Wysogotowie. Doświadczenia zdobyte na spotkaniach organizowanych przez Wielkopolski Klaster Meblarski oraz ciągłe poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych w celu wzmocnienia konkurencyjności swojej Firmy zmobilizowało przedstawicieli Firmy METALMEX do nawiązania współpracy z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Poznaniu. Tematem współpracy sieciowej zainteresowały się firmy sektora meblowego
 
 
 
 
 
 
E Commerce Connections is a cluster of entrepreneurs that  incubates small and medium sized online  shops and companies in the area of e-commerce. Thanks to the relationship, experience and knowledge sharing platform , creation of chain of services and modern technology used in logistics, companies united in the cluster can make expansion into foreign markets and strengthen its position relative to the market leaders.
 
Cluster eCommerce Connections was established in 2011 as an  initiative of  a group of companies operating in the e-commerce market. The initiators of co-operation under the name of eCommerce Connections have a long lasting experience in logistics and storage, both within the country and abroad where they offer wide scope of solutions for e-commerce market.
Members of the cluster include business environment institutions (Business Incubator and Science) and research institutions (Poznan University of Economics, Institute of Logistics and Warehousing), which support the transfer of knowledge and development of competences of employees among  member companies.
Using a common technology resources, intensifying the exchange of knowledge and experience, we contribute to technology transfer, networking and providing an access to information to cluster members.  Our goal is to facilitate the development of companies belonging to the cluster.
In line with our vision, we strive for a leading position among national clusters as also internationally.
Among the main tasks for future years beyond the active support of the cluster members in gaining a competitive advantage, we set ourselves objectives related to internationalization and commercialization projects initiated by individual participants in our ecosystem.
 
 
Klaster eCommerceConnections powstał w 2011 roku, a jego inicjatorami była grupa firm działających na rynku e-commerce.
Klaster został utworzony między innymi przez organizacje posiadające wieloletnie doświadczenie w obszarze logistyki i magazynowania, zarówno na terenie kraju jak i za granicą, gdzie oferują szeroko pojęte rozwiązania dla rynku e-commerce.
Członkami klastra są również instytucje otoczenia biznesu (Inkubator Biznes i Nauka), oraz jednostki naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Logistyki i Magazynowania), które wspierają transfer wiedzy oraz rozwój kompetencji pracowników firm w naszym klastrze.
Używając wspólnych zasobów technologicznych, intensyfikując wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczyniamy się do transferu technologii, tworzenia sieci kontaktów i zapewnienia dostępu do informacji członków klastra. Tym samym chcemy ułatwiać rozwój firm należących do klastra.
Zgodnie z wizją klastra, dążymy do pozycji lidera klastrów w kraju, a także bycia rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej.
Wśród głównych zadań na przyszłe lata, poza aktywnym wspieraniem członków klastra w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej, stawiamy sobie cele związane z internacjonalizacją oraz komercjalizacją projektów inicjowanych poprzez poszczególnych uczestników powiązania.